Financial Calendar

Expanding your network horizons

2021 Financial Calendar 

August 10 2021, Smartoptics 2021 Q2 interim report

November 12 2021, Smartoptics 2021 Q3 interim report

February 11 2022, Smartoptics 2021 Q4 interim report